REGLAMENT

1. Dia de la Cursa

Diumenge, 3 de desembre de 2017
Sortida: 9:30 h, des del Pavelló Eusebi Millàn, C/ Sant Cugat de Mataró.
Organitza: Ajuntament de Mataró i Diversport.
La cursa, puntuable per a la Challenge de Mitges Maratons - Gran Premi Diputació de Barcelona, està oberta a totes les persones, majors de 18 anys, que hi vulguin participar. Els menors d'edat hauran de portar una autorització paterna per recollir
el dorsal.

2. La distància

És de 21,097 quilòmetres, i el circuit està homologat per la FCA (Federació Catalana d'Atletisme).

3. El recorregut

Tots/es els/les corredors/es han de respectar el circuit assenyalat, que estarà degudament senyalitzat i marcat cada quilòmetre. Hi haurà 4 punts d'avituallament líquid al llarg del recorregut, i un final a la zona d'arribada.

4. Tancament de la prova

El tancament de la prova es produirà a les 12:00 h, al cap de dues hores i mitja d'haver començat.

5. Per participar

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip-dorsal que oferirà l'organització i fer efectiu l'import corresponent als drets d'inscripció i 0,20 € despeses de gestió.

6. Responsabilitat civil i assegurança d'accidents

La participació a l'esdeveniment està sota responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa, tot i així, l'organització té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, així com una llicència de dia amb cost addicional d'1 € pels atletes No Federats.

7. Cancel·lació de la inscripció

En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, tret que la prova es suspengui per decisió de l'organització i per causes imputables a la mateixa.

La inscripció, en aquesta 20a edició, es tancarà quan s'assoleixin els 3.500 inscrits.

8. Premis i trofeus

A l'apartat corresponent de www.mitjademataro.cat hi haurà la relació de categories, trofeus i premis en metàl·lic a lliurar per l'organització, a les 12:00 h.

9. Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona

- Què és?
El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d'Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.

- Qui hi pot participar?
Majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.

- Normes del challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

10. Acceptació del reglament

El fet d’inscriure’s i participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme. L'organització decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.

11. PROTECCIÓ DE DADES

L’adjudicatari i el seu personal estan obligats a tractar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en ocasió del present contracte d’acord amb l’establert a la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i normes que la desenvolupin.

En cap cas pot utilitzar les dades amb una finalitat diferent a aquest compliment, ni comunicar-les, ni cedir-les a d’altres persones, tret que en tingui el consentiment dels participants expressat en la inscripció.

La informació i documentació a la que tingui accés l’adjudicatari té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total ni parcial, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució del present contracte.

Una vegada finalitzat el contracte l’adjudicatari haurà de destruir i/o retornar a l’Ajuntament els fitxers amb les dades personals.

El titular del fitxer amb les dades de les inscripcions serà l’Ajuntament de Mataró.”

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les dels resultats.

El participant, pel fet d'inscriure's a la prova, autoritza expressament a la FCA, a l'organització i els seus patrocinadors les imatges fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic.